Algemene voorwaarden Rijschool Musketier

Beste leerling,                                                                                  

Voor je liggen de algemene voorwaarden, deze zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met Rijschool Musketier als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van Rijschool Musketier. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door Rijschool Musketier en de leerling.

Rijschool Musketier dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt theorie en/of praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldige bevoegdheidspas.

1.2 Het rij(her)examen wordt door Rijschool Musketier gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt.

1.3 De leerling legt het rij(her)examen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen, koffiepauze houden.

1.5 Met een rijles wordt bedoeld; een blok van les van 90 minuten.

1.6 Rijschool Musketier heeft ten opzichte van jouw aansprakelijkheid een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.7 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

ARTIKEL 2

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Musketier het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 24 uur van te voren melden, anders heeft Rijschool Musketier het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is bijvoorbeeld het overlijden van een naaste familie, begrafenis en/of spoedopname in het ziekenhuis. Geen dringende reden is bijvoorbeeld ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Musketier.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft Rijschool Musketier het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft Rijschool Musketier het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Bij het rij(her)examen en een TussenTijdseToets moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

ARTIKEL 3

3.1.1 Betalingen zijn contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.1.2 Bij aanvraag van het examen dient het examengeld overgemaakt te zijn op rekening van Rijschool Musketier of contant voldaan te zijn.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten zijn de betalingsvoorwaarden volgens de factuur van kracht.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert Rijschool Musketier de volgende procedure:

a. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten ontvang je tot uiterlijk 7 dagen ná de waarschuwing een factuur van de achterstand.

b. Rijschool Musketier heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van € 20,- aan administratiekosten.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , weet dan, dat Rijschool Musketier een incassobureau kan inschakelen. De kosten hiervoor komen voor rekening van de leerling.

3.5 Rijschool Musketier levert een opleiding op maat: meer of minder rijlessen worden verrekend. Bij het behalen van je rijbewijs worden teveel ingekochte pakket-lessen conform het gehanteerde pakket terugbetaald. Mocht je ná een pakket nog lessen nodig hebben geldt voor deze extra lessen de prijs van een losse les. Voor prijzen zie www.rijschool-musketier.nl

Rij(her)examen:

ARTIKEL 4

4.1 Als de leerling niet of te laat op het rij(her)examen verschijnt, moet de leerling bijdragen aan de kosten voor een nieuwe aanvraag. Het rij(her)examen komt te vervallen. De kosten voor het betreffende rij(her)examen kunnen niet door de leerling teruggevorderd worden.

4.2 Mocht het rij(her)examen door het CBR worden afgelast bijvoorbeeld wegens slecht weer, dan hoeft de leerling het nieuwe rij(her)examen niet zelf te betalen.

Beëindigen van de les- en pakketovereenkomsten:

ARTIKEL 5

5.1 Rijschool Musketier heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a. Rijschool Musketier sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan Rijschool Musketier (zie artikel 2.5)

b. Rijschool Musketier sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 De leerling heeft te allen tijde het recht te stoppen met de opleiding, echter reeds vastgelegde data voor rijles worden in rekening gebracht.

Voor zowel 5.1 als 5.2 geldt: Naar rato zullen pakket-lessen terugbetaald worden, dit geldt niet voor reeds aangevraagde examens of TussenTijdseToetsen. Rijschool Musketier rekent hiervoor € 20,- aan administratiekosten.

Aanvullende afspraken:

ARTIKEL 6

6.1 Rijschool Musketier kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst of op de factuur worden vastgelegd. De algemene voorwaarden blijven ook op aanvullende afspraken van kracht.

Lespakketten:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket blijkt dat meer of minder lessen nodig zijn, dan worden deze zonder extra administratie kosten verrekend.

Vrijwaring:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rij(her)examen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

a. Rijschool Musketier kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en/of schade veroorzaakt aan derden. Rijschool Musketier draagt zelf het risico.

b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.

c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.

d. Het is verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met Rijschool Musketier op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 Indien de leerling vragen een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft zal hij/zij geen rijlessen volgen. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan toch rijlessen neemt, dan wordt de leerling aansprakelijk gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade.

Geschillen:

ARTIKEL 9

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Bij eventuele geschillen kan de geschillencommissie van de Stichting Rijschool Belang om bemiddeling worden gevraagd.

Deel deze pagina